Huurvoorwaarden Kontentrent.be

Het aantal personen hulp, vermeld op de overeenkomst (en door u te voorzien) is zowel geldig voor het afladen, opzetten, afbraak en opladen. Indien de helpers niet ter plaatse zijn bij de start van de opbouw kan de verhuurder een schadevergoeding vragen. Indien deze personen niet kunnen voorzien worden, gelieve te verwittigen. Dan zorgen wij zelf voor de nodige hulp aan een meerprijs.

Onze prijzen zijn berekend voor een terrein met een egale en vlakke ondergrond.

De plaats waar de tent dient te komen moet bereikbaar zijn met de vrachtwagen. Indien dit niet mogelijk is kan er een meerprijs aangerekend worden.

Indien de plaats waar de tent dient komen te staan niet vrij en/of toegankelijk is en de verhuurder kan niet onmiddellijk starten met de opbouw van de tent op het afgesproken uur of de verhuurder dient terug te komen op een ander tijdstip dient de huurder een schadevergoeding te betalen. Ook indien de verhuurder bij het afgesproken uur niet onmiddellijk kan starten met de afbraak van de tent kan er een schadevergoeding aangerekend worden.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook ontstaan, dit zowel ten aanzien van de huurder zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden, en dit zowel tijdens de opbouw, of afstel, als tijdens de stand van het goed. de huurder dient zijn voorzorg te nemen door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering.

De huurder moet ook instaan voor de ongevallen veroorzaakt door het vrijwillige personeel, de helpers, door de huurder aangeworven; deze staan niet in dienstverband van de verhuurder en vallen niet onder zijn ongevallenverzekering. de verhuurder is niet aansprakelijk voor de helpers, noch voor ongevallen, die zij zelf oplopen, noch voor de ongevallen die zij aan derden veroorzaken.

Ieder geval van onmacht, zoals ziekte, sterfgeval, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt de overeenkomst van deze verhuur, zonder enige recht op schadevergoeding vanwege de huurder.

De huurder neemt de uitsluitende verantwoordelijkheid op zich voor de keuze van een voldoende vlak terrein waar hij dient in te staan voor de signalisatie van alle aanwezige leidingen en mogelijke hindernissen. De verhuurder behoudt zich het recht voor de plaatsing op een bepaald terrein te weigeren indien deze te gevaarlijk of onmogelijk is. In dit geval heeft de verhuurder recht op een schadevergoeding.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele herstel en/of herbestratingskosten van het terrein.

Zowel bij de plaatsing als bij de afbraak dient de huurder of zijn afgevaardigde aanwezig te zijn om tegensprekelijk de staat der verhuurde goederen vast te stellen. Bij gebreke daaraan zal worden aangenomen dat de goederen in goede staat werden afgeleverd.

Bij een verbreking van de huurovereenkomst minder dan 14 dagen voor de huurdatum dient 50% van de huurprijs betaald te worden.

De huurder voorziet een stroomtoevoer van 220 V via een verlengsnoer door hem geplaatst tot bij de tent voor de verlichting

Plakband en/of stickers op de zeilen zijn ten strengste verboden, alsook het frituren, barbecue of andere brandbare en rookmakende attributen in de tent te gebruiken.

Bij windstoten van meer dan 100 km/uur dient de tent volledig ontruimd en afgesloten te worden. De veiligheid van de aanwezigen kan niet gegarandeerd worden

Bij hevige sneeuwval dient de verwarming van de tent aangezet te worden voor de ontdooiing van de sneeuw op de zeilen

Alle betalingen geschieden CONTANT vóór het beëindigen van de opbouw. Bij wanbetaling zal van rechtswege en zonder formele ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn ad. 12 % alsmede een schadebeding ad. 12 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 € en een maximum van 2.500 €. Partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord dat bij een eventueel geschil enkel de Rechtbanken van het arrondissement te Veurne bevoegd zijn.

Alle materialen zijn in onberispelijke staat gekeurd door de huurder op het ogenblik van de levering. Bij eventuele gebreken vastgesteld na gebruik zullen de kosten voor reparatie en/of vervanging door de huurder volledig terugbetaald worden.

De verzekering voor het gehuurde materiaal, hetgeen ten zeerste wordt aanbevolen, is ten laste van de huurder. Bij gebreke aan een verzekering valt alle aangebrachte schade of beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling, etc ten laste van de huurder.